POLEN - POLOGNE -POLAND                 

Albums :

EGMONT-POLSKA :   2 ti.  1994

EGMONT-POLSKA :   15 ti.  3 x 5 2009/2010

EGMONT-POLSKA :  21 ti.  2014/2016

TWÓJ KOMIKS :  4 ti.