gezocht recherché wanted 

america

gezocht recherché wanted 

cigars

gezocht recherché wanted 

lotus

gezocht recherché wanted 

oor oreille ear

gezocht recherché wanted 

rotsen ile island

gezocht recherché wanted 

ottokar

gezocht recherché wanted 

krab crabe crab

gezocht recherché wanted 

ster étoile star

gezocht recherché wanted 

eenhoorn licorne unicorn

gezocht recherché wanted 

rackham

 

1985 1985
1985 1985 1985
1985 gezocht recherché wanted 

cokes   coke    red sea

 

1985
1985 1985 1985

                                                   Little Brown - Grolier  Library : A4  hardback  cartonné

     copyright : Hergé/Moulinsart